– Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, xếp dán để tạo thành bức tranh vẽ về biển với các nguyên liệu khác nhau ( màu sáp, màu nước, các loại bút màu, các loại hạt, Rắc nhũ màu, bông, tăm bông, hình cắt sẵn…)Nguyen Anh @softprovietnam ten Jun thirteen Phần mềm quản lý… Read More


Having said that quite a few youthful Vietnamese viewed as Sơn the Bob Dylan or perhaps the Joan Baez of Vietnam.[seven][eight] He became considered one of South Vietnam's noteworthy singer-songwriters, following his to start with hit, Ướt mi (Tearing Lashes) in 1958. He was frequently under pressure from The federal government, which was displ… Read More